Jordtagsmätning

På Kraftservice har vi sedan 2013 mätt 1000 tals jordtag både med tång och bryggmetoden. Vi levererar data så kunden enkelt kan lägga in den i sitt system.

Jordtagsmätning

Att ha en bra skyddsjord är en förutsättning för att öka elsäkerheten i både hushåll och i industrier. Utan jordtag kan elektrisk utrustning och installationer skadas och inte minst kan människors liv sättas på spel. Säkerheten kan aldrig garanteras med ett enskilt jordtag. Det behövs regelbundna besiktningar och kontroller för att säkerställa att den elektriska installationen är funktionsduglig.
Det finns flera sätt att göra kontroller av ett jordtag på. Det beror på om nolledare finns, typ av installationssystem samt om det är ett stadsnät, en industri eller ett hushåll. En annan faktor är om det är möjligt att arbeta i ett spänningslöst tillstånd.

Varför är jordning viktigt?

Jordning ser till att läckströmmar säkert leds till jord och med automatiserade lösningar kan en elanläggning stängas av om fel uppstår. Vid t.ex. blixtnedslag och höga felströmmar är det därför viktigt med säkerställd jordning för att skydda såväl människor som utrustning.

På Kraftservice gör vi alla typer av jordtagsmätningar.

Metoder för markresistivitetsmätning
Metoder med ”4 hjälpspett”
-Wennermetoden

Schlumbergermetoden

Metoder för att mäta jordmotstånd på ett redan existerande jordtag
Metoder med ”2 hjälpspett”
-3-trådsmätmetod
-Triangelmetoden

  • 4-tråds jordtagsmätning
  • Metoder med ”1 hjälpspett”
  • 62%-metoden

 

Metoder utan hjälpspett
Fas-PE skyddsledarmätning

Metoder för jordtagsmätning på system med flera parallella jordystem

  • Selektiv 4-tråds jordtagsmätning
  • Jordtagsmätning med 2 strömtänger
  • Mätning med tångmetoden